NAV adózási kérdés - vendéglátás áfa

Az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során alkalmazandó 5%-os adómérték

2023/7. Adózási kérdés

Az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során alkalmazandó 5%-os adómérték

[az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. rész 3. pont, 82. § (2) bekezdés]

Az Áfa tv. 2018. január 1. óta az egyes étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtására 5 százalékos adómértéket rendel alkalmazni. A kedvezményes adómérték alkalmazásához együttesen több feltételnek kell megfelelnie a szolgáltatásnak. Elsődleges a szolgáltatás jelleg érvényesülése, azon túl meg kell felelni a statisztikai besorolásra alapozva meghatározott tevékenységi körnek, valamint az adott szolgáltatáscsoportba illeszkedő tevékenységnél is csak bizonyos termékkör kiszolgálása esetén lehet a kedvezményes adómértéket alkalmazni.

I. Jogszabályi háttér áttekintése 

Az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra

 • 2017. január 1. és 2017. december 31. között 18 százalékos adómérték vonatkozott az Áfa tv. 82. § (3) bekezdése és 3/A. számú melléklet II. rész 4. pontja alapján,
 • 2018. január 1-jétől 5 százalékos adómérték vonatkozik az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése és az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján.

Az Áfa tv. e szolgáltatásokat 2019. június 30-áig az SZJ’03 50.30.1 kódra (a 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rend szerint), 2019. július 1-jétől a TESZOR’15 56.10 kódra (a 2018. január 1-jén érvényes besorolási rend szerint) hivatkozással határozza meg.

Ahhoz, hogy az ügylet a fentiek szerinti kedvezményes adómérték alá tartozzon, a következő feltételeknek kell (kellett) együttesen fennállnia:

 • az Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia,
 • ennek a szolgáltatásnak
  • 2019. június 30-áig a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ’03 55.30.1 kód alá kellett tartoznia,
  • 2019. július 1-jétől a Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszerének 2018. január 1-jén érvényes besorolási rendje szerint TESZOR’15 56.10 kód alá kell tartoznia,
 • a szolgáltatásnak étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kell vonatkoznia.

A feltételek konjunktív feltételek, vagyis ha ezek közül bármelyik nem teljesül, az adott ügyletre a kedvezményes adómérték nem alkalmazható.

Az említett SZJ’03 és TESZOR’15 kódok alapvetően egymásnak megfeleltethetők, de bizonyos eltérések mutatkoznak a statisztikai besorolást illetően. Az ügyletek megítélése így 2019. június 30-át követően a statisztikai besorolás tekintetében módosult, de az említett hármas szempontrendszer másik két elemét illetően változás nem történt.

Az SZJ’03 55.30.1 alá sorolható, az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra vonatkozó szabályok alkalmazását a következő, NAV honlapján megjelent tájékoztatók segítik (segítették)[1]:

 • Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 18%-os kedvezményes adómérték 2017. január 1-jétől
 • Tájékoztató az étkeztetési szolgáltatásra vonatkozó kedvezményes, 18 százalékos adómérték 5 százalékra történő csökkentéséről
 • Gyakran ismételt kérdések az étkeztetési szolgáltatásra alkalmazható kedvezményes adómértékkel összefüggésben
 • Gyakran ismételt kérdések az étkeztetési szolgáltatásra alkalmazható kedvezményes adómértékkel összefüggésben II.

A TESZOR’15 56.10 alá sorolható, az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra vonatkozó kedvezményes adómértékkel kapcsolatos tudnivalókat jelen Adózási kérdés ismerteti.

Elöljáróban szükséges megjegyezni, hogy a TESZOR’15 szerinti fogalmak, valamint az Áfa tv. és az Európai Unió Tanácsának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelete (a továbbiakban: Áfa vhr.) szerinti fogalmak tartalmilag nem feltétlenül fedik egymást, így nem azok elnevezését, hanem a szolgáltatás tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

Az alábbiakban részletes áttekintés található arról, hogy az egyes, fentebb felsorolt feltételeknek történő megfelelés mit takar.

II. Szolgáltatásnyújtáskénti megítélés szempontjai 

A kedvezményes adómérték alkalmazhatóságának egyik feltétele, hogy az adóalany által teljesített ügylet az Áfa tv. értelmében vett szolgáltatásnyújtásnak minősüljön. Tehát először is szükséges meghatározni, hogy milyen szempontok szerint határolható el, hogy termék (étel, ital) értékesítése vagy étkeztetési szolgáltatás nyújtása történik. E tekintetben az Európai Bírósági ítéletekre alapozva az Áfa vhr. 6. cikke tartalmaz szempontokat. A hivatkozott jogszabályhely a következőket tartalmazza:

„(1) Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek kész- vagy félkész ételek és/vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek. Az ételek és/vagy italok értékesítése csak az egyik összetevője a teljesítésnek, amelyben a szolgáltatások vannak túlsúlyban. Az éttermi szolgáltatás az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményeiben történő nyújtása, a vendéglátó-ipari szolgáltatás pedig az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményein kívül történő nyújtása. 

(2) Nem tekintendő az (1) bekezdés szerinti éttermi vagy vendéglátó-ipari szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek és/vagy italok, olyan értékesítése – függetlenül attól, hogy az magában foglalja-e a fuvarozást vagy sem – amelyet nem kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás.”

A fentiek alapján kiemelendő, hogy az Áfa tv. értelmében nem attól minősül szolgáltatásnak az ügylet, hogy az ételt, italt helyben elkészítik, hanem az teszi szolgáltatássá az ügyletet, ha az elkészített étel, ital értékesítését az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek, mely szolgáltatáselemek dominálnak az ügyletben.

A fentiek értelmében nem szolgáltatásnyújtás, hanem termékértékesítés valósul meg például a következő esetekben:

 • az étel, helyben készített alkoholmentes ital elvitelre történő értékesítésekor,
 • az étel, helyben készített alkoholmentes ital olyan értékesítésekor, amely a házhoz szállítást is magában foglalja,
 • az étel, helyben készített alkoholmentes ital olyan körülmények között történő értékesítésekor, amikor a helyben fogyasztáshoz legfeljebb pult vagy „körbefutó deszka” biztosított (jellemzően ide tartoznak például a lángossütők, pecsenyesütők piaci, illetve büfé kocsiból történő értékesítései). Ez esetben ugyanis nem tekinthető úgy, hogy az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások vannak túlsúlyban az ügyletben.

Ugyanakkor a szolgáltatásnyújtásként történő minősítéshez nem feltétlenül szükséges, hogy az ételt, italt felszolgálják, tehát az önkiszolgáló étkezőhelyeken is megvalósulhat szolgáltatásnyújtás. Így abban az esetben, ha az étel, helyben készített alkoholmentes ital helyben fogyasztásra történő értékesítése úgy valósul meg, hogy a helyben fogyasztáshoz megfelelő környezet, eszközök (pl. asztal, ülőalkalmatosság, evőeszközök, szalvéta, stb.), és azok tisztántartása biztosított (szemetes, takarítás, leszedés), szolgáltatásnyújtás valósul meg attól függetlenül, hogy azokat (részben vagy egészben) közvetlenül az étel, helyben készített ital értékesítője vagy más személy biztosítja. Ennek megfelelően szolgáltatásnyújtás történik például a bevásárlóközpontok éttermi részén megvalósuló, helyben történő fogyasztásra való értékesítés esetén akkor is, ha az étel elfogyasztásához használt asztalt, széket vagy például a fogyasztáshoz kapcsolódó mosdóhasználatot, illetve előzőek tisztán tartását részben vagy egészben nem (illetve nem közvetlenül) az étel, helyben készített alkoholmentes ital értékesítője biztosítja. Az, hogy az önkiszolgáló étteremben a tálca visszavitele a vendég feladata, de a helyben fogyasztáshoz a megfelelő környezet, eszközök egyébként biztosított, az ügylet szolgáltatásnyújtás jellegét nem kérdőjelezi meg.

A megfelelő statisztikai besorolás alá tartozó vendéglátó egység elvitelre történő értékesítésének termékértékesítéskénti vagy szolgáltatásnyújtáskénti megítélése során a vevő elviteli vagy helyben fogyasztási szándéka a meghatározó. Például, ha a vevő az étteremből, cukrászdából elvitelre kéri az ételt, süteményt, majd amikor becsomagolva átveszi, mégis leül egy asztalnál, és azt ott helyben elfogyasztja, akkor az emiatt nem tekinthető szolgáltatásnyújtásnak, hanem az eredeti szándékának megfelelően kezelendő, termékértékesítésként, az annak megfelelő adómértékkel. Ha a vendég helyben fogyasztásra kéri a megrendelt ételt, majd a maradékot becsomagoltatja és elviszi, akkor tekintve, hogy a vendég eredeti szándéka éttermi szolgáltatás igénybevételére irányult, a becsomagolni kért maradék étel átadása is az éttermi szolgáltatásnyújtás része, az nem minősül termékértékesítésnek. Ha a vendég már a rendeléskor jelzi, hogy a menü egy részét (pl. leves) helyben fogyasztja, a másik részét (pl. főétel) pedig elvitelre kéri, akkor ilyen esetben éttermi szolgáltatás, és amellett egy termékértékesítés is megvalósul, következésképpen az ügylet adóalapját meg kell bontani, a kedvezményes adómérték csak a szolgáltatás (helyben fogyasztott étel) adóalapjára alkalmazható, a termékértékesítés (elvitelre kért étel) adóalapja után az adott termékre alkalmazandó adómértékkel kell az adót megállapítani.

III. A statisztikai besorolás elvei, kérdései

A kedvezményes adómérték alkalmazhatóságának második feltétele, hogy az adóalany által végzett ügylet a TESZOR’15 56.10 Éttermi és mozgó vendéglátás szolgáltatás kategóriába tartozzon.

A TESZOR’15 56 Vendéglátás kód alá tartozás elsődleges feltétele, hogy az ételek azonnali fogyasztásra alkalmasak legyenek. A kiszállításra értékesített étel és ital is ide tartozik, amennyiben teljesül az azonnali fogyaszthatóság feltétele.

Ide sorolandó az összes azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas étel és ital kiszolgálása, amely történhet hagyományos étteremben, önkiszolgáló étteremben, olyan étteremben, ahonnan elvihető az étel-ital, állandó vagy ideiglenes elárusítóhelyen, ülőhely biztosításával vagy anélkül. Besorolási szempontból elsődleges az ételek közvetlen azonnali fogyasztásra alkalmassága, másodlagos a létesítménynek a fajtája, amely a szolgáltatást végzi.

TESZOR’15.56.10 Éttermi és mozgó vendéglátás

Az Áfa tv. 257/I. § alapján a hivatkozással meghatározott szolgáltatások vonatkozásában a TESZOR’15 2018. év január 1. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.

A Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszerének 2018. január 1-jén érvényes besorolási rendje szerint a TESZOR’15 56.10 Éttermi és mozgó vendéglátás körébe a következők tartoznak:

56.10.11 Ételszolgáltatás teljes kiszolgálással 

Ide tartozik az ételkészítés és az ehhez kapcsolódó italszolgáltatás éttermekben, kávéházakban és hasonló étkezőhelyeken teljes kiszolgálással az asztalnál (beleértve: pult, boksz) ülő vendégek számára egyedi pincéri felszolgálással, szórakoztató műsorral vagy anélkül. Ide tartozik az ételkészítés és az ehhez kapcsolódó italszolgáltatás szállodákban vagy más szálláshelyeken is. Rendes körülmények között teljes a kiszolgálás, pincér szolgál fel az asztalnál ülő vendégeknek.

A TESZOR’15 56.10.11 szolgáltatást nyújtó tipikus vendéglátó egység kategóriák: étterem, szállóvendégeken kívül másokat is kiszolgáló szállodai étterem, vendéglő, kávéház, pizzéria, stb.

56.10.12 Ételszolgáltatás vasúti étkezőkocsiban, hajón 

Ide tartozik az ételkészítés és ehhez kapcsolódóan italszolgáltatás közlekedési eszközökön, például vonaton vagy hajón. Rendes körülmények között teljes a kiszolgálás, pincér szolgál fel az asztalnál (ideértve a pultot és boxot is) ülő vendégeknek. Az étkezőkocsi szolgáltatás is ide tartozik.

56.10.13 Önkiszolgáló ételszolgáltatás

Ide tartozik az ételszolgáltatás korlátozott kiszolgálással vagy önkiszolgálással, amikor az ülve fogyasztás biztosított, de nincs pincéri felszolgálás, így ide tartozik a gyorséttermi vendéglátás ülve fogyasztási lehetőséggel és a kantin.

Nem tartozik ide:

 • az ételszolgáltatás felszolgálás és ülőhely biztosítása nélkül (56.10.19)
 • az üzemi, munkahelyi, iskolai koncessziós étkeztetés (56.29.20

Fontos! A TESZOR’15 56.10.11, 56.10.12, 56.10.13 és 56.10.19 kódok alá történő statisztikai besorolásnak nem feltétele a melegkonyha, csak az, hogy az ételek és az italok közvetlen fogyasztásra alkalmasak legyenek. Így a kedvezményes adómérték alkalmazásának nem akadálya, ha az étel nem helyben készült. (Az SZJ 55.30.11, 55.30.12 és 55.30.13 kódok alá történő sorolás feltétele volt a melegkonyha üzemeltetése.

56.10.19 Egyéb ételszolgáltatás 

Ide tartozik az egyéb ételkészítés elvitelre és az ehhez kapcsolódó italszolgáltatás italárusító, halsütő standokon, ülőhely-biztosítás nélküli gyorséttermekben, stb. Ide tartozik a fagylaltozók és süteményárusító helyek étel- és italkiszolgálása. Ide tartozik a helyszínen készített ételek, szendvicsek értékesítése automatán keresztül, valamint a mozgó ételszolgáltatás, az azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas ételek és italok készítése és szolgáltatása mozgó (motorizált vagy nem motoros) járműről.

Ezen ételszolgáltatások helyén nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás.

Nem ide tartozik:

 • a nem előre elkészített ételek, szendvicsek automatán keresztüli értékesítése (47.00.1, 47.00.2)
 • ételkészítés és felszolgálás megbízásos alapon háztartások számára a fogyasztó által meghatározott helyen és különleges alkalomból (56.21.11)

A TESZOR’15 56.10.19 szolgáltatást nyújtó tipikus vendéglátó egység kategóriák: ülőhely biztosítása nélküli büfé, pecsenyesütő, kolbász- és hurkasütő, halsütő, lángossütő, kürtőskalácssütő, stb.

Nem tartozik a kedvezményes adómérték alá a rendezvényi étkeztetés (56.21.1) és az egyéb vendéglátás (56.29), illetve az utóbbi alá tartozó üzemi étkeztetés (56.29.2) sem, valamint az italszolgáltatás (56.30.10) így azokra kedvezményes adómérték nem alkalmazható. 

A TESZOR’15 besorolás értelmében az alábbi jellemzőknek megfelelő tevékenységeket kell rendezvényi étkeztetésnek és egyéb vendéglátásnak tekinteni.

56.21.11 Rendezvényi étkeztetés magánszemély számára 

Ide tartozik az ételkészítés és felszolgálás megbízásos alapon háztartások számára a fogyasztó által meghatározott helyen és különleges alkalomból.

56.21.19 Egyéb rendezvényi étkeztetés

Ide tartozik az egyéb ételkészítés és felszolgálás megbízásos alapon, a fogyasztó által meghatározott alkalommal és helyen: intézményi, kormányzati, kereskedelmi, ipari vagy más helyen a megrendelő által meghatározott helyen és alkalomból.

Például a catering szolgáltatás, ha azt egy étterem biztosítja helyszíni rendezvény keretében pincérrel, étkészlettel, stb., ide sorolható, következésképpen arra a kedvezményes adómérték nem vonatkozik, függetlenül attól, hogy az ügylet szolgáltatásnyújtásnak minősül.

56.29.11 Szerződéses vendéglátás közlekedési szervezetek javára 

Ide tartozik a közlekedési szervezetek részére történő ételkészítés és –ellátás megbízásos alapon (pl. légiforgalmi társaságoknak).

56.29.19 Egyéb szerződéses vendéglátás 

Ide tartozik az ételkészítés és ellátás megbízásos alapon meghatározott időszakban, például szerződéses étkeztetés sporteseményeken és sportlétesítményekben.

56.29.20 Üzemi étkeztetés 

Ide tartozik a szerződéses étkeztetés olyan étkezőhelyiségekben, mint az üzemi éttermek, büfék. Az ételek és italok biztosítása többnyire kedvezményes áron, egyértelműen meghatározott személyek, csoportok számára történik, akik többségében egy szakmai csoport kötelékéhez tartoznak. Ilyen például a sport, üzemi, irodai étkezdék, iskolai menzák és konyhák, egyetemi éttermek, a fegyveres erők tagjainak rendelkezésére álló katonai étkezdék és menzák, stb. szolgáltatásai.

Az étkezési szolgáltatást biztosítót jellemzően a munkáltató vagy az irodaház, stb. üzemeltetője bízza meg az étkezést igénybe vevők ellátásával.

Az üzemi étkeztetés statisztikai besorolásánál lényeges szempont, hogy ezt elsősorban egy meghatározott kör veheti igénybe, az adott helyen „dolgozó” emberek, továbbá, hogy a kiszolgáló egység megfeleljen a TESZOR’15 56.10 alá tartozó vendéglátó-ipari egységek valamelyikének.

E szolgáltatáscsoportba tartozáshoz nem szükséges az, hogy a munkahely, iskola, stb. kedvezményes áron nyújtsa az étkezési szolgáltatást a munkavállalók, diákok, stb. számára, és az sem feltétlenül, hogy „zárt” legyen az étkeztetés, azaz, hogy ott kizárólag a saját „alkalmazottak” étkezhessenek.

Abban az esetben, amikor egy üzemi étkezde helyben készíti az ételt, amelyet vagy önkiszolgáló rendszerben vagy étel-automatából vesznek meg a munkavállalók, ez utóbbi is az 56.29.2 Üzemi étkeztetés tételbe tartozik. (Helyben készítik az ételt, és az ételautomata a felszolgálás „meggyorsításának” módját jelenti.)

Amennyiben azonban egy központi konyhán készítik az ételt, amelyet helyszínre kiszállítanak, és ott étel-automatából megvásárolható, akkor ez a tevékenység a 47.00 Kiskereskedelem tételbe tartozik.

Az ún. vegyes (nyitott és zárt) módon működő vendéglátó egységek – feltéve, hogy az ott fogyasztó munkavállalókat egyértelműen, kétséget kizáróan el tudják különíteni a „külsős” vendégektől – a „külsős” vendégek részére teljesített éttermi szolgáltatásnyújtásra a jogszabályi feltételek teljesülése esetén 5%-os adómértéket, míg a munkavállalók részére nyújtott étkeztetési szolgáltatás esetén 27%-os adómértéket alkalmaznak. Ha az elkülönítés nem megoldható, akkor minden vendég részére nyújtott étkeztetési szolgáltatás 27%-os adómértékkel adózik. Az üzemi étkeztetéssel (az üzemi/munkahelyi étkeztetést is végzők tevékenységének besorolásával) kapcsolatban részletesebb tájékoztató a 2021/5. Adózási kérdésben olvasható.[2]

56.30.10 Italszolgáltatás 

Ide a bárokban, sörözőkben, éjszakai klubokban, diszkókban és hasonló létesítményekben szolgáltatott többnyire szeszes italok felszolgálása sorolható, illetve a szállodákban és más szálláshelyeken vagy közlekedési eszközökön, például vonaton vagy hajón működő bárok szolgáltatása. Ide tartozik még az italkészítés és felszolgálás mozgó vendéglátás keretében, a gyümölcslevek készítése és felszolgálása bárokban, az italkészítés és felszolgálás kávézókban, illetve a pálinka kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon.

Ha egy vendéglátó-ipari egység kizárólag ezen besorolás alá tartozó tevékenységet folytat, akkor a szolgáltatásnyújtására a kedvezményes adómértéket nem alkalmazhatja. Amennyiben viszont olyan étteremben, kávéházban fogyasztanak étkezés nélkül helyben készített nem alkoholtartalmú italt (például csak kávét vagy helyben, frissen csavart narancslét), amely vendéglátó-ipari egység egyébként biztosítja étel elfogyasztását is a helyszínen, az a kedvezményes adómérték alá tartozik.

A TESZOR’15 alá sorolás tekintetében a KSH illetékes, ahonnan a besorolást illetően tájékoztatás kérhető.[3]

 1. Étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom meghatározásának szempontjai

A kedvezményes adómérték alkalmazhatósága szempontjából meghatározó jelentősége van annak is, hogy az adott étkezőhelyi vendéglátás keretében milyen étel-, italforgalom valósul meg. Mindenekelőtt jelezzük, hogy a kedvezményes adómérték alkalmazhatóságához nem szükségszerű, hogy egy adott szolgáltatás keretében egyszerre étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú ital fogyasztására is sor kerüljön. Mindemellett, ahogy az előzőekben már szerepelt, jellemzően nem tartozik a TESZOR’15 56.10 alá az olyan szolgáltatás, amelynek keretében kizárólag italforgalom valósulhat meg, így a kizárólag italforgalmat tartalmazó szolgáltatás csak abban az esetben tartozik kedvezményes adómérték alá, amennyiben a felszolgált ital helyben készített és nem tartalmaz alkoholt, valamint TESZOR’15 56.10 alá tartozó Éttermi és mozgó vendéglátás keretében valósul meg.

Amennyiben az adott (egyéb törvényi feltételeknek megfelelő) szolgáltatás keretében ételforgalom és helyben készített, alkoholmentes italforgalom valósul meg, 5%-os adómérték alkalmazandó.

Amennyiben a szolgáltatás az ételforgalom és/vagy helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom mellett magában foglal helyben készített alkoholtartalmú italforgalmat vagy nem helyben készített italforgalmat is, az 5%-os adómérték akkor sem terjedhet ki a helyben készített alkoholtartalmú italforgalomra, illetve a nem helyben készített italforgalomra, ha az egyébként az összes étel- és italforgalmon belül elhanyagolható mértékű.

Amennyiben a szolgáltató az ilyen étkezőhelyi vendéglátás adóalapján belül nem határozza meg külön az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontjában foglaltaknak megfelelő (kedvezményes adómérték alá tartozó) forgalom és az azon kívüli italforgalom adóalapját (ide tartozik például az az eset, amikor a szolgáltató fix áron korlátlan étel- és italfogyasztást biztosít a vendégeinek, vagy amikor a fix áron kínált menü egy palackozott üdítőitalt is tartalmaz), és e megosztást nem jeleníti meg a szolgáltatást kísérő bizonylaton, akkor a szolgáltatás egészére 27%-os adómérték alkalmazandó. Amennyiben viszont az étkezőhelyi vendéglátás kedvezményes adómérték alá tartozó részének önálló adóalapja van, arra 5%-os adómérték alkalmazandó, feltéve, hogy e megosztás a szolgáltatást kísérő bizonylaton is megjelenik. Az étkezőhelyi vendéglátás kedvezményes adómérték alá tartozó része adóalapjának meghatározása jellemzően az egyes ételekre, italokra meghatározott egyedi árak alapulvételével történhet. Azokban az esetekben, amikor erre bármely oknál fogva nincs lehetőség, a megosztást a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét betartva, vagyis oly módon kell elvégezni, hogy az eset összes körülményeit figyelembe véve, a kedvezményes adómérték alá eső szolgáltatás adóalapja ne legyen indokolatlanul magas.

A helyben készített, nem alkoholtartalmú italok körébe olyan italok tartoznak, mint például a gyümölcsből, zöldségből helyben préselt vagy facsart innivaló, illetve a helyben készített alkoholmentes koktél, turmix, tea, limonádé, kávé. A helyben készített, nem alkoholtartalmú italok körébe tartozik a jellemzően gyorséttermekben használt italkészítő automatából a sűrítményből szódavíz hozzáadásával kiszolgált szénsavas üdítőital is.

Ha az étel tartalmaz alkoholt, az nem akadálya a kedvezményes adómérték alkalmazásának, figyelemmel arra, hogy az ételforgalomra nem vonatkozik a „nem alkoholtartalmú” kitétel.

A palackos üdítő ugyanakkor nem válik helyben készített itallá pusztán azáltal, hogy az adózó azt kitölti és a kitöltött üdítőt például citromkarikával ízesíti, díszíti.

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/4774/2023 – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2528319180 – KSH Módszertani Főosztály KSH/1275-2/2022]

Forrás: https://nav.gov.hu/ado/adozasi_kerdes/2023-7_-_Az_etkeztetesi_vendeglato_szolgaltatasok_nyujtasa_soran_alkalmazando_5_-os_adomertek
Írta Biró László, 2023. 06. 19.